OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Základné údaje

Dodávateľ/predávajúci:

Zuzana Rusnáková - DZIVOČINA

Šandalská 1411/11

091 01 Stropkov

IČO:51739348

DIČ:1124462713

Výrobná prevádzka: Za dubami 475, 091 01 Stropkov


Kontaktné údaje:

Tel.číslo: +421 910 255 883
Email: info@dzivocina.sk


Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK78 8360 5207 0042 0650 8721

www.dzivocina.sk

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky”) pre dodanie tovaru predávajúcim. Tovar kupujúci kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webovej stránke: www.dzivocina.sk.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia zmluvných partnerov. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári „objednávka“. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho, ktorý obsahuje najmä informácie o:

  • objednanom tovare,
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Odoslaním objednávky a stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka v prípade ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ a ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako, že i v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach predávajúceho vrátane prípadných dopravných nákladov.

Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom tovaru, výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosť a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať, objednávka sa považuje za neplatnú.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za chyby sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 442 a nasl. Obchodného zákonníka).

Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale,. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním. Reklamovaný tovar je nutné predložiť či zaslať naspäť na adresu dodávateľa pre posúdenie závadnosti.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa uplatnenia. Po tejto lehote má zákazník automaticky právo na nové balenie do ceny reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí. Pri novom balení beží nová doba trvanlivosti.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetových stránok www.dzivocina.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

DOPRAVNÉ PODMIENKY

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  • platobná brána GoPay (platba vopred),
  • dobierkou (platba pri prevzatí, spoplatnené sumou 1,2 €).
  • Doručenie zdarma:
  • Doručenie zdarma nad 35 € (platí pre SR a ČR pre výber možnosti doručenia tovaru Z-point- Zásielkovňa).
  • Doručenie zdarma nad 50 € ( platí pre SR pre výber doručenia tovaru kuriérskou službou GEIS).

Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Doručenie tovaru

Predávajúci ponúka nasledujúce možnosti doručenia tovaru:

-kuriérskou službou GEIS: cena pre SR - 3,90€, pre ČR sa služba neposkytuje

-na vybrané miesta (Z-point) Zásielkovne: cena pre SR-2,5 €, cena pre ČR-3,5 €

Osobný odber tovaru priamo na adrese prevádzky Za dubami 475, Stropkov, 091 01 je možný iba po predchádzajúcom dohovore.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo elektronickou formou (e-mail).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť – ak je predmetom odstúpenia od zmluvy len časť tovaru v lehote do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovým peňažným poukazom.

KÚPNA CENA

Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania.

Ceny tovaru sú uvedené s DPH a bez dopravy. Tá je pripočítaná v závere objednávky podľa vybraného spôsobu dopravy.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) dobierkou v mieste dodania tovaru alebo prostredníctvom platobnej brány na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu prostredníctvom platobnej brány, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA TOVARU

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci (pred odoslaním objednávky) zaškrtnutím políčka, že súhlasil s obchodnými podmienkami súhlasí s tým, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Spotrebiteľ má možnosť riešiť spor s predávajúcim prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).:
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr

 

ORGÁNY DOZORU

 

Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 051/772 15 97 , fax č. 051/772 15 96 011 79

Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník, RÚVZ so sídlom vo Svidník Sov. hrdinov 79, 089 01 SVIDNÍK, tel. č: 054/788 00 12, Email: ruvzsk@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník, tel. č.: 054 286 1084, 286 1085, fax: 054 281 2002

 

Tento web používa tak ako väčšina webov, súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu súhlasíte s ich používaním. Viac informácií nájdete tu.